Educatie

Elk van de leden van het Instituut heeft expertise en ervaring in formele, non-formele en/of informele educatie (lees: onderwijs en training). De visie van het Instituut op educatie kan het best worden geïllustreerd met enkele paragrafen van één van de stichtende leden:

Bij duurzame ontwikkeling gaat het vrijwel altijd om ‘wicked problems’, complexe problemen waarbij veel belanghebbenden met vaak tegengestelde belangen betrokken zijn en waarbij sprake is van onzekerheid. Het gaat om interacties tussen ecologische, geologische, economische, politieke, sociale en culturele systemen, om interacties tussen schaalniveaus die uiteenlopen van lokaal tot mondiaal en om interacties tussen verschillende sociaal-culturele perspectieven. … Dat vraagt om een transitieproces, baanbrekende nieuwe oplossingen en fundamentele veranderingen op het gebied van technologische, institutionele en sociale arrangementen; incrementele optimalisatie binnen bestaande kaders volstaat niet. Dat vereist veel nieuwe kennis en een proces van een ‘leven lang leren’ voor iedereen….

Met educatie over duurzame ontwikkeling wordt bedoeld educatie waarbij aandacht wordt besteed aan duurzame ontwikkeling. Dit type educatie is heel belangrijk voor het bewustwordingsproces dat we samen zullen moeten leren de aarde leefbaar te houden. Met educatie voor duurzame ontwikkeling wordt bedoeld educatie die zich niet alleen richt op die bewustwording maar ook op het ontplooien van individueel talent zodat vanuit eigen talent en specialisatie bijgedragen kan worden aan duurzame ontwikkeling.

Geciteerd uit ...

Van Dam-Mieras R., (2012), Educatie voor duurzame ontwikkeling, pp. 147-164 in Mazijn B. en Gouzée N., (2012), De samenleving in beweging. België op weg naar duurzame ontwikkeling? ASP Editions, Brussel, 2012, 208 pp.