Recherche

Outre l'expertise et l'expérience de chacun des membres fondateurs, l'Institut se profile actuellement sur différents axes de recherche dans le cadre du développement durable. Sur les pages suivantes de ce site une description plus détaillée est presentée.

Les recherches menées sous l'égide de l'Institut pour le Développement Durable asbl (et précédemment sous UNU-CRIS) sont énumérés ci-dessous. La description est dans la langue dans laquelle le projet a été mis en œuvre. Un ou plusieurs acronymes sont attribués à chacun de ces projets correspondant avec les lignes de recherche: voir ci-dessous.

TRANS, CE, LCA & SA - Is tweedehands duurzaam ?

Op vraag van Oxfam Solidariteit - Tweedehands werden hun activiteiten geschetst tegen de achtergrond van duurzame ontwikkeling én een plaats gegeven binnen een kringloopeconomie/circulaire economie. Daarenboven werd nagegaan wat de vermeden ecologische en sociale kost is - aan de hand van 'life cycle sustainability assessment' - wanneer een consument in de tweedehandswinkels een van hun producten kopen. In het bijzonder werden computers, kleding en schoenen onderzocht. Tot slot werd ook onderzocht op welke punten van duurzaamheid de organisatie zelf nog kan verbeteren. Zomer - herfst 2014.

TRANS, CE, M&E & SA - De ontwikkeling van een kwetsbaarheidsinstrument voor ondernemingen

Ook deze opdracht werd uitgevoerd op vraag van ABVV Metaal. Het is immers de vaststelling dat nogal wat stakeholders (incl. werkgevers) zich niet bewust zijn van de kwetsbaarheid die ondernemingen lopen op het vlak van volatiele, stijgende prijzen én bevoorradingsonzekerheid van grondstoffen, in het bijzonder (zeldzame) (aard-)metalen in de metaalsector. Vertegenwoordigers van de werknemers kunnen dus aan de hand van het kwetsbaarheidsinstrument, op basis van hun toegewezen rol in ondernemingsraden, een spiegel voorhouden. Het instrument is ontwikkeld in samenwerking met een IT-partner en webbased. Het resultaat moet ondernemingen toelaten te werken hun weerbaarheid. Lente - herfst 2014.

TRANS, CE & SA - Naar een nieuwe industrialisering van en voor de metaalsector

Deze opdracht werd uitgevoerd op vraag van ABVV Metaal. Naast het duiden van de betekenis/noodzaak van een kringloopeconomie binnen een context van duurzame ontwikkeling, werd het economische, sociale en ecologische profiel van de metaalsector in België/Vlaanderen geschetst. Een duurzame SWOT-analyse én een specifieke kwetsbaarheidstoets legde de basis om meer concrete maatregelen voor te stellen die de vakbond zelf kan uitvoeren, vragen aan de overheid of met meerdere stakeholders kan opnemen. Ook MLT-processen werden voorgesteld. Het eindrapport is opgeleverd en samengevat; nu wordt het nog toegelicht tijdens een aantal gelegenheden. Herfst 2012-zomer 2013.

POL, PART, M&E, ISD & CSR - Duurzame evenementen

In opdracht van de Programmatorische Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling werd onder de vleugels van het Instituut voor Duurzame Ontwikkeling vzw een kernset van sleutelindicatoren ontwikkeld om evenementen (zichzelf) te laten screenen op duurzaamheid. Hierbij werd vertrokken van het opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid door evenementen zoals uitgedrukt door ISO 26000, GRI Richtlijnen en de ISO 20121. Deze laatste internationale standaarden focussen op evenementen. Vanzelfsprekend werd rekening gehouden met de reeds bestaande nationale/regionale initiatieven, die evenwel vooral op de milieudimensie van duurzame ontwikkeling zijn gericht. Winter-lente 2013. 

POL, CSR & SA - Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen

Dit VIONA-onderzoek werd in opdracht van de Vlaamse Overheid - Departement Werk en Sociale Economie uitgevoerd in een samenwerkingsverband met HOWest. De 'vertaling' van ISO 26000 - Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en GRI - Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving was de kern van de opdracht. Zomer 2011 - winter 2012.

POL, CSR, PART & SA - Duurzaam en transparant ondernemen (2)

De verderzetting van de tweede fase van dit ESF-project (zie hieronder voor de eerste fase) werd in opdracht van de Vlaamse Overheid - Departement Werk en Sociale Economie uitgevoerd. Deskresearch, studiebezoeken en peer reviews brachten een uitdieping van interessante voorbeelden uit andere Europese landen/regio (DK, AT, NL, UK, CAT, F, D). De opdracht werd afgesloten met een exchange event. Vanuit deze studie- en begeleidingsopdracht werden beleidsaanbevelingen geformuleerd en voorstellen van pilootprojecten. Werkgeversorganisaties waren nauw betrokken bij dit ESF-project. Zomer 2011 - Winter 2012.

POL, CSR, PART & SA - Duurzaam en transparant ondernemen (1)

Als eerste fase van een project bij de Vlaamse Overheid - Departement Werk en Sociale Economie, werden via deskresearch interessante praktijkvoorbeelden, methodieken en instrumenten in kaart gebracht in andere 10 EU-lidstaten en een regio. De in het onderzoek voorgestelde selectie moet in een volgende fase meer in de diepte worden onderzocht. Daarbij moet worden nagegaan in welke mate deze buitenlandse initiatieven van 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' kunnen gebruikt worden op (haalbaarheid) of van toepassing zijn voor de Vlaamse arbeidsmarkt of ingebed kunnen worden in het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid. Werkgeversorganisaties zijn nauw betrokken bij dit ESF-project. Zomer 2010.