Boeken

Hieronder worden de relevante boeken opgelijst, gepubliceerd sedert 2007 én waarvan een van de leden of medewerkers (co-)auteur of uitgever is. Telkenmale wordt een link gelegd met de pagina op de website van de uitgever. Sommige van die publicaties kunnen gratis worden gedownload.

Mazijn, B. (Ed.). 2016. EESD2016 – Proceedings of the 8th International Conference on Engineering Education for Sustainable Development (Bruges, 4-7 September 2016) – Building a circular economy together. Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw, Brugge.

Mazijn B., Chapter 33 - Sustainable procurement based on life cycle costing; in Sonnemann G. et al. (Eds.), Life Cycle Approaches to Sustainable Regional Development, Taylor & Francis Books.

Mazijn B., Chapter 14 - Towards life cycle sustainability assessment, including social life cycle assessment; in Sonnemann G. et al. (Eds.), Life Cycle Approaches to Sustainable Regional Development, Taylor & Francis Books.

Mazijn, B. & Revéret, J.-P. (2015). Life cycle sustainability assessment: a tool for exercising due diligence in life cycle management. In G. Sonnemann & M. Margni (Eds.), Life cycle management (pp. 51–64). Springer Open.

Mazijn B., Het beleid inzake duurzame ontwikkeling in België, met een focus op ‘armoede en sociale uitsluiting’, pp. 180-193; in Dierckx D., Coene J. en Raeymaeckers P. (red.), Armoede en Sociale Uitsluiting – Jaarboek 2014. Acco Leuven/ Den Haag.

Mazijn B. en Gouzée N., De samenleving in beweging. België op weg naar duurzame ontwikkeling? ISBN: 978-90-571-8168-9, ASP Editions, Brussel, 2012, 208 pp.

Mazijn B. et Gouzée N., La société en movement. La Belgique sur la voie de développement durable? ISBN: 978-90-571-8195-5, ASP Editions, Bruxelles, 2012, 208 pp.

Ciroth A., Finkbeiner M., Hildenbrand J., Klöpffer W., Mazijn B., Prakash S., Sonnemann G., Traverzo M., Ugaya C., Valdivia S. and Vickery G., Towards a Life Cycle Sustainability Assessment - Making informed choices on products. ISBN: 978-92-807-3175-0, UNEP-DTIE, Paris, 2011, 64 pp.

Demeulenaere B. en Mazijn B., Handleiding voor de toepassing van de Levenscycluskost (Life Cycle Cost Analysis – LCC) bij (duurzame) overheidsopdrachten. Wettelijk Depot D/2012/11945/10, POD Duurzame Ontwikkeling, Brussel, 2011, 104 pp.

Demeulenaere B. en Mazijn B., Manuel pour l’utilisation de l’analyse des coûts du cycle de vie (ACCV) dans les marchés publics (durables). Dépôt légal D/2012/11945/10, SPP Développement Durable, Bruxelles, 2011, 104 pp.

Benoît C. en Mazijn B. (Red.), Richtlijnen voor de Sociale Levenscyclus-Analyse van Producten - Richtlijnen voor een sociale en sociaaleconomische LCA, ter aanvulling van een milieugerichte LCA en van een analyse van de levenscycluskosten, als bijdrage tot de volledige beoordeling van goederen en diensten in de context van duurzame ontwikkeling. ISBN: 978-92-807-3136-1, UNEP-DTIE, Paris, 2009 (2011), 108 pp.

Benoit C. and Mazijn B. (Éds.), Lignes directrices pour l'analyse sociale du cycle de vie des produits - Lignes directrices pour une analyse sociale et socio-economique du cycle de vie, compléant l'Analyse environnementale du Cycle de vie et l'Analyse du Cycle de vie et des Coûts, en vue de contribuer à une évaluation complète des biens et services dans le contexte du développement durable. ISBN: 978-92-807-3051-7, UNEP-DTIE, Paris, 2009, 104 pp.

Benoit C. and Mazijn B. (Eds.), Guidelines for social life cycle assessment of products - A social and socio-economic LCA code of practice complementing environmental LCA and Life Cycle Costing, contributing to the full assessment of goods and services within the context of sustainable development. ISBN: 978-92-807-3021-0, UNEP-DTIE, Paris, 2009, 104 pp.

Mazijn B., Klimaatverandering: een Westerse bijdrage aan conflicten in het globale zuiden, pp. 387-410. In Doom R. (Red.), Conflict en ontwikkeling. Overleven in de grensgebieden van de globalisering. Academia Press, Gent, 2008, 618 pp.